O nás

Centrum edukácie a inovácií (CEDIN) je mimovládna nezisková organizácia, ktorej víziou je rozširovať aktivizujúce a inovatívne nástroje a prístupy v občianskom a historickom vzdelávaní.

Naše ciele:

  • inšpirovať pedagógov a študentov k využívaniu aktivizujúcich nástrojov vo vyučovaní ako napr. využitie verejného priestoru, využitie fotografie, využitie filmu a mnohých ďalších. A práve tieto inšpirácie ponúkame prostredníctvom rôznorodých odborných dielní, tréningov a produkciou vzdelávacích materiálov.
  • podnietiť spoločnosť k záujmu o minulosť prostredníctvom vzdelávacích, zážitkových udalostí a umenia.

Hlásime sa k Manifestu
EuroClia

Blog

pre vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie 

(komplexita – multiperspektivita – kritické myslenie)

 

15 princípov pre rozpoznanie výrazného prispenia histórie k rozvoju mladých ľudí a predchádzanie zneužívania minulosti

 

Prvý princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie nemá v úmysle prinášať jednu pravdu o minulosti. Cieli na priblíženie sa objektivite a k historickej pravde tak blízko ako je to len možné, avšak na základe spoľahlivých a kvalifikovaných dôkazov. Vytvára porozumenie, že historické naratívy sú mnohovrstevnaté a zároveň sú  interpretáciami, a tak stimuluje vôľu dopytovať tieto naratívy a myslieť kriticky.

 

Druhý princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie dekonštruuje historické mýty a stereotypy vložením tradičného zrkadla hrdosti a bolesti” do konkrétnej perspektívy, a tak podporuje vzdelávateľov a študentov k spytovaniu vlastnej logiky a kultúrnych idiómov. Práve tento tradičný vzor je na jednej strane vytváraný okolo utrpenia národa a na strane druhej okolo národnej hrdosti, zároveň odmietajúc rozprávanie o škodách spôsobených iným a o históriách území, ktoré nie sú prepojené s národnými naratívmi.

 

Tretí princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie zvyšuje povedomie o fakte, že minulosť je vnímaná rozdielne. Práve podľa osobného, sociálneho, generačného a sexuálneho zázemia osoby, rovnako ako podľa príslušnosti k etnickým, jazykovým a náboženským komunitám a rozdielnym svetonázorom v spoločnosti. Podnecuje prijatie poznania, že osoby a udalosti musia byť hodnotené v kontexte ich hodnôt a doby.

 

Štvrtý princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie adresuje citlivé a kontroverzné témy zodpovedným spôsobom pre odbúravanie jednostranného, skresleného a spolitizovaného pohľadu na minulosť a zdôraznovanie jej komplexnej a mnohorozmernej podstaty. Práve tento prístup v sebe zahŕňa vyvarovanie sa emotívneho, subjektívneho a nepriateľského jazyka a presadzovanie používania nestranných konceptov bez bielenia a prikrášľovania historických naratívov za účelom získania naružovelého obrazu minulosti.

 

Piaty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie presadzuje dlhodobé zmierenie v rozdelených spoločnostiach dôrazom na rozvoj empatických zručností a schopnosť nesúhlasiť o interpretáciách minulosti bez uchyľovania sa k nenávisti a násiliu. 

 

Šiesty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie rozpoznáva, že jeho význam sa vzťahuje k súčasným skúsenostiam a výzvam a preto pomáha študentom porozumieť svetu, v ktorom žijú a podporuje ich smerovanie do budúcnosti. Znamená to predovšetkým presvedčenie, že štúdium minulosti je užitočným nástrojom pre rozvoj politického a občianskeho povedomia, a tým premosťuje históriu a občianstvo ako dva školské predmety, ktoré sú vzájomne relevantné. 

 

Siedmy princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie predstavuje globálne perspektívy a zahŕňa mnohé rozmery štúdia minulosti – politické, sociálne, ekonomické, kultúrne a environmentálne. Obsahuje štúdium kľúčových udalostí, avšak aj dlhodobého rozvoja a adresuje hlavné témy ako každodenný život, príroda, rod, ľudské práva a migrácia.         

 

Ôsmy princíp 

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie adresuje rozmanité ľudské hodnoty, presvedčenia, postoje a povahy. Ako napríklad demokracia, tolerancia, rešpekt k ľudským právam, vzájomné porozumenie, sociálna kohézia, solidarita, sloboda, odvaha, rovnaké príležitosti a zodpovednosť, ale aj láska a priateľstvo. Avšak zaoberá sa aj negatívnymi konceptmi, ako napríklad stereotypizovanie, predpojatosť, skreslenie, xenofóbia, rasizmus, násilie a nenávisť, pretože sú taktiež súčasťou spektra ľudského správania a je nutné ich reflektovať.

 

Deviaty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie víta kultúrnu, náboženskú a jazykovú rôznorodosť ako cestu k pestovaniu sociálnej kohézie a inklúzie a prispievaniu k medzikultúrnemu a medzináboženskému dialógu.

 

Desiaty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie používa históriu okolo nás” ako silný a účinný spôsob k porozumeniu minulosti a chápe dedičstvo ako výnimočný prístup k minulosti skrz jeho hmotné a nehmotné odkazy. 

 

Jedenásty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie je založené na kompetenciách vrátane kognitívnych (poznanie), funkčných (aplikácia poznania), osobnostných (správanie) a etických (správanie podľa princípov) komponentov. Z toho vyplýva rovnaká dôležitosť pre získavanie kontext zohľadňujúce poznanie, zručnosti a postoje, presvedčenia, povahy a hodnoty.

 

Dvanásty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií akými sú napríklad sociálne a občianske kompetencie, kultúrne povedomie a vyjadrenie, učiť sa učiť, digitálna kompetencia, zmysel pre iniciatívu a podnikavosť. Zároveň poskytuje transverzálne kompetencie ako kritické myslenie, kreativita, riešenie problémov a rozhodovanie.

 

Trinásty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie rozvíja zásadné zručnosti myslenia a koncepty: chronologické porozumenie, historický význam, dôkaz primárneho zdroja, interpretácia, príčina a následok, zmena a kontinuita, porovnanie a kontrast, empatia, fakt a názor, skreslenie a objektivita. Zároveň adresuje aj podstatné koncepty ako otroctvo, ústava, socializmus a kríza.

 

Štrnásty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie rozvíja schopnosť porozumieť a analyzovať problémy a udalosti; schopnosť zhromažďovať, usporadúvať, skúmať a vyhodnotiť zdroje koherentným a logickým spôsobom, ktorý vedie ku záverom a generovaniu myšlienok a nápadov. Pomáha získavať nadanie pre jasné vyjadrovanie prostredníctvom prezentovania myšlienok, nápadov a argumentov stručným spôsobom. 

 

Pätnásty princíp

Vysoko kvalitné historické, kultúrnodedičské a občianske vzdelávanie zahŕňa pedagogické a hodnotiace stratégie, ktoré umocňujú nezávislé učenie, motiváciu a angažovanosť, pestujú zmysel k zodpovednosti, vášeň pre aktívnu účasť, túžbu k iniciatíve a stimulácii komunikácie a spolupráce. Kladie dôraz na rozvoj zvedavosti, nezávislosť, otvorenosť a medzinárodnosť, podstaty dopytovania a schopnosti mysliet nezávisle a odporu k manipulácii.

 

Viac informácií o Manifeste nájdete na:

https://www.euroclio.eu/manifesto/

 

 

Kontaktujte nás na edu@cedin.sk